İslam Dini ve İman Bölümü ve Cennet Forumundan cennet ve cennetlikler hakkında çok güzel bir yazı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  cennet ve cennetlikler hakkında çok güzel bir yazı

  Reklam
  Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre, Peygam-
  ber'imiz (s.a.s.) buyuruyor ki:
  "Cennette şöyle bir ses gelir: Ey cennetlikler! Sizlere
  öyle bir sıhhat veriyorum ki, ondan sonra ebediyen hasta
  olmayacaksınız. Ölümsüz bir hayat bulacaksınız. Ardın da
  yaşlılık olmayan bir gençliğe ereceksiniz. Arkasından ümit-
  sizlik gelmeceyek bir mutluluğa ulaşacaksınız."
  Yüce Allah'ın şu âyeti, bu gerçeği ifâde eder:
  "Cennetliklere: "İşlediğiniz iyi ameller sayesin-
  de nail olduğunuz cennet işte budur" diye seslenilir."
  A'râf Sûresi, 43.
  Peygamber'imiz "Rabb'inin huzurana dikilmekten kor-
  jki cennet vardır" mealindeki âyet hakkında buyuruyor
  ki:
  "İki cennetin bütün kap ve eşyası gümüşten, diğer bir
  iki cennetin bütün eşyası altındandır. "Adn" cennetinde
  cennetlikler Rabb'lerini görürken, onlar ile Allah arasında
  sadece "Kibriya Perdesi" bulunur."
  Sonra cennetin kapılarına bak, bunlar ibadetlerin asıl-
  larına göredir. Nitekim cehennemin kapıları da günahların
  asıllarına göredir.
  Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre, Peygamber'imiz
  (s.a.s.) buyuruyor:
  "Kim malından iki birimlik bir sadaka verirse, cennetin
  bütün kapılarından içeri girmeye çağrılır.
  Cennetin sekiz kapısı vardır. Namaz ehli olanlar na-
  maz kapısından içeri girmeye çağrılır. Oruç ehli olanlar oruç
  kapısından içeri girmeye çağrılır. Sadaka ehli olanlar sadaka
  kapısında içeri girmeye çağrılırlar. Cihâd ehli olanlar cihad
  kapısından içeri girmeye çağrılır."
  Bu arada Ebû Bekir (r.a.): "Vallahi bir kimsenin bu
  kapılardan birinden çağrılma zarureti yoktur. Acaba bir kim-
  se hepsinden aynı anda içeri girmeye çağırıhrsa olur mu?"
  diye sorar. Peygamber'imiz ona: "Evet, böyleleri de var-
  ^r. Senin de onlardan olmanı dilerim" diye cevap ve-
  rir.
  Asım İbni Zamüre (r.a.) der ki: "Hz. Ali bir gün cehen
  nemden bahsetti, bu konuda şimdi hepsi hatırımda kalma
  yan çok önemli açıklamalarda bulundu, arkasından
  Cennete getirerek dedi ki:
  "Rabb'lerinden korkanlar bölük bölük Cennete sevke-
  dilirler. Onun kapılarından birine varınca, kapının yanıba-
  şında köklerinin arasından iki ayrı pınar kaynayan bir ağaç
  görürler. Aldıkları emir uyarınca pınarlardan birine sokulur-
  lar, suyundan içince karınlarmdaki pislikler kaybolur.
  Arkasından öbür pınara sokularak içinde yıkanınca
  yüzlerine Cennet tazeliği gelir, artık saç renkleri ebediyyen
  değişmez başları yağla yıkanmış gibi hep parlak kalır. Sonra
  Cennete girerler, içeri girerken Cennet korucuları onlara:
  "Selâm size, ne mutlu size, oraya ebedî kalmak üzere giriniz"
  derler.
  Arkasından Cennet çocukları etraflarını sarar, dünyada
  sevilen birinin ansızın çıkıp gelişi karşısında çocuklar onun
  etrafını nasıl çevirirse öyle çevirirler, ona: "Müjdeler olsun!
  Allah sana şu şu nimet ve dereceleri bağışladı" der-
  ler, içlerinden biri o kimsenin Cennet hurilerinden olan eşle-
  rinden birine koşarak dünyadaki adı ile: "Falan kişi geldi"
  diye haber verir. Huri: "Sen kendin onu gördün mü?"
  diye sorar. Çocuk: "Tabiî gözümle gördüm, peşimden
  geliyor" der.
  Bu haber üzerine huri sevincinden âdeta kuş S
  uçarak kapının eşiğine vanr.
  Adam makamına varınca yapısına göz atar, yuvarlak
  • cj pareleri üzerinde birer kırmızı, yeşil ve sarı köşkün
  geldiğini görür. Sonra başını kaldırarak çatısına bakar,
  şimşek gibi göz kamaştırıcı olduğunu görür. Öyle ki, Yüce
  Ajlah ona güç vermese gözleri karşısındaki manzaraya
  bakarken kör olurdu. Başını indirince görür ki eşleri, kullan-
  maya hazır kaplar, sıra sıra dizilmiş yastıklar, yere yayılmış
  saçaklı halılar, yüksek sedirler hazır duruyor. Sonra sırtını bir
  yere dayayıp: "Bizi bu nimetlere yönelten Allah'a hamd
  olsun, eğer kılavuzumuz o olmasaydı, biz bu duruma kendi-
  liğimizden ulaşamazdık" diye hamdeder.
  Bu arada kulağına gizli bir ses şöyle seslenir:
  "Yaşayın, size ebediyen ölüm yoktur. Oraya yerleşin,
  hiç göçmeyeceksiniz. Sıhhate kavuşunuz, artık size hastalık
  gelmeyecektir.
  Peygamber 'imiz (s.a.s.) buyuruyor ki:
  "Kıyamet günü Cennet kapısına varır, kapının açıl-
  masını isterim. Hazin (Cennet kapıcısı): "Kim o?" der. "Mu-
  hammed" diye cevap veririm. Bunun üzerine bana "Sen-
  den önce hiç kimseyi içeri almamam emredildi" der.
  Şimdi de Cennetin odaları ile bu odalar arasındaki
  yükseklik farklarını düşün. Çünkü en büyük derecelerle en
  yüce faziletler âhirettedir. İnsanlar arasında bariz ibadet
  farklılıkları ve iyi huy dereceleri kesin bir şekilde var olduğu
  Sibi kavuşacakları mükâfatlar arasında da açık farklılıklar
  Ocaktır.
  Eğer en yüksek derecelere ulaşmak istiyorsan, Allah'a
  ibadet hususunda seni hiç kimsenin geçmemesine çalış, 2a,
  ten Yüce Allah bu konuda yarışmayı emretmiştir. Yüce Allah
  (c. c.) buyuruyor ki:
  "Rabb'inizden bir mağfirete ve genişliği yer ile gök
  arası kadar olan Cennete kavuşmak için yarışın."
  Yüce Allah (c. c.) buyuruyor ki:
  "O'nun mührü misktir. Yarışçılar bunun için yarışsın."
  Şaşırtıcıdır ki, yakınlarından veya komşulanndan biri
  senden daha çok para sahibi olsa veyahut evi seninkinden
  daha yüksek olsa, sana ağır gelir, canın sıkılır, duyduğun
  hased yüzünden keyfin bozulur.
  Oysa ki, senin hesabına en güzel şey, dünyadaki bü-
  tün alımlı şeylerin denk olmayacağını bağışlar açısından sen-
  den ilerde olanların bulunmasına rağmen Cennete yer-
  leşmektir.
  Ebu Said el-Hudrî'nin rivayet ettiğen göre, Peygam-
  berimiz şöyle buyuruyor:
  "Cennetlikler, üst katlanndakileri, aralarındaki derece
  farklılığı yüzünden, sizin doğudan batıya kadar ufukta dağıl-
  mış gördüğünüz yıldızlar gibi görürler."
  Sahâbiler: "Yâ Rasûlallah! Bunlar başka hiç kimsenin
  ulaşmayacağı peygamberlerin dereceleri midir?" diye sordu-
  lar. Peygamber'imiz:
  -"Hayır, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin
  ederek söylüyorum ki, Allah'a inanan ve Peygamberlerine
  uyan kimseler de bunlara nail olacaklardır."
  Yüksek derece sahiplerine aşağıdan bakanlar, sizin gök
  ufuklarından birinde doğmuş gördüğünüz bir yıldıza
  baktığınız gibi görürler. Hiçbiri şüphesiz, Ebû Bekr (r.a.) ve
  Ömer (r.a.) o zümredendir ve o yüce nimete kavuşacaklar-
  dır" buyurdu."
  Sahâbilerden Câbir (r.a.) der ki:
  "Peygamber'imiz bize buyurdu ki, "Size Cennet
  köşklerini anlatayım mı?" Ben de O'na:
  -"Evet ya Rasûlallah, anamız babamız sana feda olsun"
  diye cevap verdim. Bunun üzerine şöyle buyurdu:
  -"Cennette som cevherden köşkler vardır, dışları içle-
  rinden ve içleri dışardan görülebilir. Orada hiç bir gözün
  görmediği, hiç bir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin haya-
  linden geçmemiş nimetler, tatlar ve sevinçler vardır."
  Bunun üzerine ben: "Bu köşkler kimler içindir?"
  diye sordum. Bana şöyle cevap verdi:
  -"Bu köşkler selâmı yayan, yemek yediren, devamlı
  oruç tutan ve herkes uyurken namaz kılanlar içindir" dedi.
  Hep birlikte O'na: "Bunları kim yapabilir?" dedik.
  Peygamber'imiz: -"Ümmetim bunları başarabilir. Şimdi
  size anlataca-ğım. Kirn müslüman kardeşi ile karşılaşınca
  ona selâm verirse selâmı yaygmlaştırmış olur. Çoluk-ç0cu
  ğunu doyurasıya yediren "Yemek yedirmişler" zümresin
  girer. Ramazan ile birlikte her ayda üç gün oruç tutan
  devamlı oruç tutmuş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarım
  cemaatle kılanlar, herkes (yani yahudiler, hristiyanlar ve
  ateşperestler) uykuda iken namaz kılmış olurlar." buyurdu
  Peygamber'imiz:
  "O, sizin günahlarınızı bağışlayarak altlarından
  ırmaklar akan cennetlere ve "Adn" cennetindeki gü-
  zel köşklere yerleştirir" Saf,i2, mealindeki âyet hakkında
  sorulan bir soruyu şöyle cevaplandırdı:
  "İnciden köşklerdir, her köşkte kırmızı yakuttan yetmiş
  daire vardır. Her dairenin yeşil zümrütten yetmiş odası
  vardır. Her odada yetmiş sedir, her sedirde her renkten
  yetmiş döşek, her döşekte iri gözlü hurilerden bir eş bulu-
  nur. Her odada yetmiş sofra, her sofrada yetmiş türlü yemek
  vardır ve her odada yetmiş hizmetçi bulunur. Her sabah
  mü'mine bunlar yeniden tazelenerek verilir."


  Paylaş
  cennet ve cennetlikler hakkında çok güzel bir yazı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu tealanın kusursuzluğu kudreti düşünüldüğü zaman cennetin de bu dünyadan kat be kat daha üstün güzelliklerde olduğu görülecektir.cennet ve cennetliklerle ilgili şiirler,  CENNET İÇİN YARIŞMAK İLE İLGİLİ MAKALE