İslamda Namaz ve Beş (5) Vakit Farz Namazlar Forumundan Rekatların sebepleri nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rekatların sebepleri nelerdir

  Reklam
  5 vakit namazın belirli rekatları vardıya mesela sabah 4 öğlen 10 gibi bunların hepsinin bi sebebi varmış acaba nelerdir bileniniz varsa lütfenn cevaplayın şimdiden allah razı olsun çok acil


  Paylaş
  Rekatların sebepleri nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  buyur fatmagül bacım


  Namazlarin İkİŞer-ÜÇer-dÖrder rekat olarak kilinmasinin hİkmetİ
  Mumine Sitesi
  SABAH NAMAZI’nı: İlk olarak babamız, HZ ADEM (as) kılmıştır. Cennetten yeryüzüne indiğinde akşam karanlığı olunca, Allahtan çok korkmuş ve bu korku ile sabahlamıştı. Şafak söküpte karanlıktan kurtulduğuna şükrederek, 2 rekat namaz kılmıştır. İşte bu hikmet üzere Sabah Namazı 2 rekat olarak farz kılınmıştır.
  ************************************************** *
  ÖĞLE NAMAZI: İlk önce 4 rekatlık öğle namazı kılan HZ İBRAHİM (as)’dir. Oğlu Hz İsmail (as) kurban edilmekten kurtulup cennetten kurban olarak koç ihsan buyurulduğuna ve Cenab-ı Hakk’ın razı olduğuna şükür olarak, 4 rekat öğle namazı kılmıştır.
  **************************************************
  İKİNDİ NAMAZI’nı: İlk defa HZ YUNUS (as) kılmıştır. Cenab-ı Hakk, O’nu, ikindi vakti dört türlü karanlıktan yani, zellenin (ayak sürçmesi), gecenin, denizin ve balığın karnındaki karanlıktan kurtardığı için şükolsun diye, 4 rekat namaz kılmıştı. İşte bu hikmetten dolayı, ikindi namazı 4 rekat olarak farz kılınmıştır.
  ***********************************************
  AKŞAM NAMAZI’nı: ilk olarak HZ İSA (as), kılmıştır.
  Cenab-ı Hakk, O’na:
  ‘’Ey Meryem oğlu İsa, insanlara Allah’ı bırakıp da beni ve anamı, iki tanrı edininiz diyen sen misin?’’ Dediği zaman,
  Hz İsa :
  "Sen’i tenzih ederim. Hakkım olmadık bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer onu söylşediysem, elbette bunu bilmişsindir. Benim içimde olan her şeyi Sen bilirsin. Ben ise; Sen’in Zat’ında olanı bilmem. Şüphesiz ki gaybları hakkıyla bilen Sensin.’’ (Maide, 116)
  İşte Hz İsa bu cevabı verdikten sonra vakit akşam idi.
  Cenab-ı Allah’a şükrolsun diye 3 rekat namaz kıldı.
  Uluhiyeti kendinden nefyettiği için, Anasından nefyettiği için, Allah’ın ibadete layık olduğunu, eşi ortağı bulunmadığını için
  (İbni Hümam, Fethu’l Kadir, c1, s,154)
  ******************************************
  YATSI NAMAZI’ nı: İlk defa dört rekat olarak, HZ MUSA (as) kılmıştır. Mısır’dan çıktıktan sonra, yolu kaybetmişti. Ailesinden ve kardeşi Harun’dan ayrılmış, düşmanı Firavun’da Onu çok üzmüştü. Cenab-ı Allah, O’nu bütün bu dert ve sıkıntılardan kurtadı. Vakit yatsı idi. Hz Musa bütün bunlara şükretmek için 4 rekat yatsı namazı kılmıştır.
  ****************************************
  Bu konu Hakkında daha çok bilgi sahibi edinmek isterseniz

  Abdullah Demiray'ın Kaleminden SEMERKAND Yayınlarından çıkan
  "Evliyanın Dilinden Namazın Hikmetleri" adlı kitabı tavsiye ederiz 3. 3
  fatmagül kardeşim bu bilgilere ek olarak  Hz Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
  "Allah namazı (ilk defa farz ettiği zaman iki rek'at olarak farz etmişti Sonra onu hazer için (dörde) tamamladı Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit tutuldu" [Buhârî, Salât 1, Taksîru's-Salât 5, Menâkıbu'l-Ensâr 47; Müslim, Salâtu'-Müsâfirîn 2, (685); Muvatta, Kasru's-Salât 8, (1, 146); Ebû Dâvud, Salât 270, (1198); Nesâî, Salât 3, (1, 225)]
  AÇIKLAMA:

  1 Namaz farz edildiği zaman, bütün vakitler ikişer rek'at olarak farz edilmiştir Ahmed İbnu Hanbel'in bir rivayetinde akşam namazı istisna edilir ve onun üç rek'at olarak farz edildiği belirtilir
  Buhârî'nin kaydettiği bir başka rivayette, namazların hicretten sonra dört rek'ate çıkarıldığı belirtilir Bu hususu İbnu Huzeyme, Beyhakî ve İbnu Hibbân tarafından tahriç edilmiş olan bir rivayette Hz Âişe (ranha) şöyle açar:
  "Hazer ve sefer namazı (Mi'râc'ta) ikişer rek'at olarak farz kılınmıştı Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medîne'ye gelip, itminan bulunca, hazer namazlarına ikişer rek'at daha ilave edildi Sadece sabah namazı, kıraatinin uzunluğu sebebiyle iki rek'at olarak bırakıldı Akşam namazı da eski hâli üzere üç rek'at olarak bırakıldı, çünkü bu gündüzün vitridir"
  Namazlar bu şekilde dört rek'ata çıkarıldıktan sonra:
  "Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, eğer kâfirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz, namazdan kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur" (Nisâ, 4/101)
  âyeti nâzil olmuştur İbnu'l-Esîr'in, Şerhu'l-Müsned'de kaydettiğine göre, namazın kısaltılması hadisesi hicretin dördüncü yılında teşri edilmiştir Mamafih ilgili âyetin, hicretin ikinci yılında nâzil olduğu da söylenmiştir
  2 Hanefîler, sadedinde olduğumuz Hz Âişe (ranha) hadisini esas alarak, seferde namazın kasredilmesini ruhsat değil, azimet telakki etmiştir Muhalifleri ve bu meyanda Şâfiîler yukarıda kaydettiğimiz âyeti esas alarak namazı seferde kasretmeyi (iki kılmayı) ruhsat telakki etmiştir
  (Prof Dr İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte)neden namaz rekatlara ayrılmış