İslamda Namaz ve Beş (5) Vakit Farz Namazlar Forumundan Namaz tesbihatı- İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namaz tesbihatı- İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI

  Reklam
  İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI


  1


  Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.
  Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.

  2


  İkindi Namazının dört rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur
  Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm

  3


  Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur.
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin yâ mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin.

  7


  Daha sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir.
  Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym

  8


  Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.
  33 Subhânallâh,
  33 Elhamdulillâh,
  33 Âllâhuekber.

  9


  Tesbihlerden sonra
  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

  10


  Duâdan sonra;
  Fa'lem ennehu denir ve 33 defa
  Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

  11


  Besmele çekilip;
  İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

  12


  Müteakiben;
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
  Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn.
  denir

  13


  Müteakiben;
  Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
  Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
  Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.

  Müteakiben Tercüme-i İsm-i Âzâm Duası okunur


  Bismillâhirrahmânirrahiym.

  Subhaneke
  ya Allâh
  tealeyte
  yâ Rahman
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Râhiym
  tealeyte
  yâ Kerim
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Hâmid
  tealeyte
  yâ Hâkim
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Mecid
  tealeyte
  yâ Melik
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Kuddüs
  tealeyte
  yâ Selâm
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Mü’min
  tealeyte
  yâ Müheymin
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Âziz
  tealeyte
  yâ Cebbâr
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Mütekebbir
  tealeyte
  yâ Hâlık
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Evvel
  tealeyte
  yâ Âhir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya zâhir
  tealeyte
  yâ Bâtın
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Bâri
  tealeyte
  yâ Musâvvir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Tevvâb
  tealeyte
  yâ Vehhâb
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Bâis
  tealeyte
  yâ Vâris
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Kâdim
  tealeyte
  yâ Mukim
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Ferd
  tealeyte
  yâ Vitr
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Nur
  tealeyte
  yâ Settâr
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Celil
  tealeyte
  yâ Cemil
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Kâhir
  tealeyte
  yâ Kâdir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Melik
  tealeyte
  yâ Muktedir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Alim
  tealeyte
  yâ Âllâm
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Aziym
  tealeyte
  yâ Gâfur
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Hâlim
  tealeyte
  yâ Vedud
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Şehid
  tealeyte
  yâ Şâhid
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Kebir
  tealeyte
  yâ Müteâl
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Nur
  tealeyte
  yâ Lâtif
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Semi'
  tealeyte
  yâ Kefil
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Kârib
  tealeyte
  yâ Bâsiyr
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Hâkk
  tealeyte
  yâ Mübin
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Râuf
  tealeyte
  yâ Râhiym
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Tâhir
  tealeyte
  yâ Müteâhhir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Mücemmil
  tealeyte
  yâ Mufâddil
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Müzhır
  tealeyte
  yâ Mün’im
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Deyyân
  tealeyte
  yâ Sultân
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Hânnân
  tealeyte
  yâ Mennân
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Ehâd
  tealeyte
  yâ Sâmed
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Hâyy
  tealeyte
  yâ Kâyyum
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Adl
  tealeyte
  yâ Hâkem
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
  Subhaneke
  ya Ferd
  tealeyte
  yâ Kuddûs
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


  Eller açılır, Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.


  Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.


  E'uzü besmele çekilerek "Nebe Suresi (Amme)" okunur.
  Paylaş
  Namaz tesbihatı- İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İkindi namazından sonra dualar etmek tesbih çekmek ve Allah'ın 99 ismi ile tesbihat yapmak faziletli olmaktadır.Müslümanların Allah'ı çok anması ve zikir yapması güzel bir davranıştır.şafii tesbihatı,  şafilerde tesbihat,  namaz tesbihatı ikindi namazı türkçe,  ikindi tesbihatı,  ikindinin tesbihatı,  şafii tesbihat,  şafii namaz tesbihatı