İslamda Namaz ve Beş (5) Vakit Farz Namazlar Forumundan Namazlarda Secde Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazlarda Secde

  Reklam
  Namazlarda Secde
  114- Secde de namazın bir rüknü olduğundan farzdır. Namaz kılan kimse, rükûdan sonra secdeye varır. Rükûdan doğrulduktan sonra yere kapanarak iki dizi üzerinde ellerine dayanarak alnını ve bumunu (yüzünü) iki eli arasında yere veya yere bitişik bir şey üzerine koyar. Yüce Allah'a tazimde bulunur. Bu şekilde secde, her rekatta ikişer defa arka arkaya yapılır.
  115- Namazda secde için alın yere koyulduğu halde burun yere konmasa, secde yine caiz olur; fakat böyle bir secde özür bulunmayınca mekruhtur. Aksine olarak burun yere konur da alın konmazsa, özür olmadığı takdirde imam Azam'a göre kerahetle caiz olur. İki imama göre özürsüz böyle bir secde caiz olmaz.
  116- Bir özre dayanarak da olsa, yanak ve çene ile secde yapılmaz. Alın ve burunda secde etmeye engel bir özür bulunursa, ima ile secde yapılır.
  117- Secdede elleri ve dizleri yere koymak her halde farz değildir, sünnettir. Fakat İmam Züfer, İmam Şafiî ve İmam Ahmed'e göre farzdır.
  118- İki ayağın veya bir ayağın parmakları yere konmadıkça secde caiz değildir. Tercih edilen görüş budur. Bir ayağın yalnız bir parmağını veya ayağın yalnız üstünü yere koymak kafi gelmez.
  119- Secde edilecek yer, ayakların konduğu yerden eğer yarım arşın (on iki parmak) mikdarı yükseklikte olursa, secde caiz olur, daha fazla yüksek olursa caiz olmaz.
  120- Kalabalıktan veya başka bir özürden dolayı dizler üzerine secde caizdir. Yine kalabalıktan dolayı aynı namazı kılanların birbiri arkasına secde etmeleri de caizdir.
  121- Bir kimse, başındaki sarığın büklümü üzerine veya elbisenin fazla kısmı üzerine secde ettiği takdirde, eğer bunlar temiz bir şey üzerine konulmuş olur ve sarığın büklümü de alna bitişik bulunursa secde caiz olur, değilse olmaz. Her halde yerin sertliğini duymak da gerekir. Bu sertliğin duyulmasına engel olacak pamuk ve benzeri bir şey üzerine secde edilemez.
  122- Atılmış yün ve pamuk, saman ve kar gibi bir şey üzerine secde edildiği takdirde, eğer bunların boşlukları kaybolur da sertleşirlerse, üzerlerine secde caiz olur. Fakat bunların içinde yüz kaybolup sertlikleri duyulmazsa ve yüz yere inip kararlaşmazsa secde caiz olmaz.
  123- Çuval içinde bulunan buğday, arpa, pirinç ve darı gibi ürünler üzerine secde yapılabilir. Fakat çuval içinde bulunmayan buğday ve arpa üzerine secde yapılabilirse de, darı gibi kaypak şeyler üzerine secde yapılamaz.
  124- Ufak bir taş üzerine secde edilemez. Fakat alnın çoğu bu taş ile beraber yere değecek olursa caiz olur.
  125- Bir özür olmasa dahi, yere serilmiş olan herhangi temiz bir şey üzerine secde edilebilir. Yerin pis olması zarar vermez, o yerin pis kokusu veya pisliğin rengi gibi bir eseri bulunmamak şartı ile... O kadar var ki, böyle bir şeyin yere serilmesi, ya sıcaktan, ya soğuktan korunmak veya elbiseyi toz-topraktan korumak için olmalıdır. Yoksa yalnız alnı topraktan korumak için olursa, kerahet işlenmiş olur.
  (İmam Malik'e göre, kilim, keçe, posteki gibi, yer cinsinden olmayan bir şey üzerine secde edilmesi mekruhtur.)
  126- Sıcaktan veya soğuktan korunmak gibi bir özürden dolayı, temiz yer üzerine konulacak iki el üzerine secde edilebilir.
  127- Üzerinde namaz kılınacak bir sergi, eğer temiz bir elbise ise, yukarı tarafını aşağıya getirip etekleri üzerine secde etmelidir. Çünkü böyle yapmak, tevazua daha yakındır.
  128- Farz olan rükû ve secde rükünlerinin yerine getirilmiş olması için, rükû ve secde denilebilecek kadar o vaziyetlerde durmak yeterlidir; muhakkak üçer kez tesbih okunacak mikdar beklemek farz değildir. Fakat rükû ve secdede sünnet mikdarı en az üçer kere tesbih okumaktır. Orta derecesi beş tesbih ve yüksek derecesi de yedişer tesbih okumaktır. Yalnız başına namaz kılan daha çok tesbih yapabilir. Fakat imam olan kimse, cemaatin rızası bulunmadıkça üçten fazla tesbihte bulunmamalıdır; çünkü cemaatı usandırmak ve kaçırmak uygun değildir.
  Rükû'da tesbih: "Sübhane Rabbiye'l-Azîm"dir.
  (1)
  Secdedeki tesbih de: "Sübhane Rabbiye'l-Alâ"dır.
  (2)
  129- Her rekatta iki secde yapılır. Bunlardan biri kasden terk edilse namaz bozulur. Yanılarak terk edilirse, namazdan sonra hatıra gelse bile, namaza aykırı bir iş yapılmamışsa hatırlandığı anda secdeye varılır ve ondan sonra son oturuş iade edilir ve sehiv secdesi yapılır. Sehiv secdesi bahsine bakılsın!
  130- Secde, namazın en büyük bir rüknüdür. Secde, Yüce Allah'a gösterilen tevazu ve tazimatın en mükemmel alametidir. Bir hadîs-i şerîfde: "Kulun, Rabbına en yakın olduğu hal, secdeye varmış olduğu haldir. Artık secdede duayı çokça yapınız" buyurulmuştur. Çünkü secde hali, en ziyade küçülme ve teslimiyet hali olduğundan orada duanın kabulü umulur. Secdesiz bir namaz, namaz değildir. Mabudumuzun manevî huzurunda yerlere kapanarak saygısını arzetmek istemeyen bir insan, kulluk görevini terk etmiş, Yüce Allah'ın rahmetine kavuşma şerefinden yoksun kalmış olur.
  (1) "Pek büyük olan Rabbim, her türlü noksanlıklardan beridir, münezzehtir."
  (2) "Yüce kudret ve azamet sahibi olan rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim."  Paylaş
  Namazlarda Secde Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah-u Teala razı olsun,emeğine sağlık. 3. 3
  LÜTFEN SONUNA KADAR OKUYUN
  özellikle mümine
  Secde İle İlgili Konular


  (1) Secdeye Eğilirken Allah-u Ekber Demek

  (143) Ebu Humeyd Es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle diyordu:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Allah-u Ekber’ der, sonra yere eğilir ellerini yanlarından uzaklaştırır... sonra secde ederdi...”
  İbni Huzeyme 625, Ebu Davud 963, Tirmizi 304
  (144) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
  “...Sonra secde etmek için yere eğildiğinde ‘Allah-u Ekber’ diyordu...”
  Buhari 797, Müslim 392/28
  (2) Secdeye Eğilirken Önce Elleri Sonra Dizleri Koymak!

  (145) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) secdeye giderken ellerini, diz kapaklarından önce yere kordu.
  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de işte böyle yapardı.”
  İbni Huzeyme 627, Buhari 796, Hakim 1/226, Darekutni 1/344/2, Beyhaki 2/100
  (146) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Sizden biri secde ettiği zaman devenin çöktüğü gibi çökmesin! Dizlerinden önce ellerini yere koysun!’ buyurdu.”
  Ebu Davud 840, Buhari 1/139, Tabarani Mucemu’l-Kebir, Nesei 1090, Darimi 1/303, Darekutni 1/344/3, Beyhaki 2/99, 100, İbni Hazm el-Muhalla 4/128, 129, Tahavi el-Müşkil 1/65, 66, Albânî İrva 2/77, 78
  (3) Secdede Yedi Uzvun Yere Değmesi Vaciptir

  (147) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Yedi uzuv üzeri secde etmek, secdede elbise ve saçı toplamamakla emrolundum!’ buyurdu.”
  Buhari 805, Müslim 490/228, Ebu Avane 2/182, Ebu Davud 889, Nesei 2/208, Tirmizi 273, Darimi 1/302, İbni Mace 883, İbni Huzeyme 632, İbni Ebi Şeybe 1/292, İbni Hibban 1932, Tabarani Mucemu’l-Kebir 10862, Tayalisi 2603, Ahmed 1/255
  (148) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ben biri alın, alnını gösterirken eliyle burnunu da işaret etti iki el, iki diz, iki ayakuçları olmak üzere yedi kemik üzere secde etmekle emrolundum! Namaz kılarken elbiseyi ve saçları toplamaktan da yasaklandım!’ buyurdu.”
  Buhari 806, Müslim 490/230, Ebu Avane 2/183, Nesei 2/209, Darimi 1/302, İbni Mace 884, İbni Huzeyme 635, İbni Hibban 2464, Humeydi 494, Beyhaki 2/103, Ahmed 1/292, 305
  (4) Secdeye Eğilirken Elbise ve Saçı Toplamamak!

  (149) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Namaz kılarken elbise ve saçları toplamaktan yasaklandım!’ buyurdu.”
  Buhari 806, Müslim 490/230, Ebu Avane 2/183, Nesei 2/209, Darimi 1/302, İbni Mace 884, İbni Huzeyme 635, İbni Hibban 2464, Humeydi 494, Beyhaki 2/103, Ahmed 1/292, 305
  (5) Secdenin Keyfiyeti

  (150) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Yüz, secde ettiği gibi, eller de secde eder. Sizden biri secdede yüzünü yere koyduğu vakit, ellerini de yere koysun! Yüzünü kaldırdığı vakit ellerini de kaldırsın!’ buyurdu.”
  Ebu Davud 892, İbni Huzeyme 630, Hakim 823, Ahmed 2/6, Beyhaki 2/101, Nesei 1091, Albânî İrva 313
  (151) Vail bin Hucr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secde ettiği vakit parmaklarını birleştirirdi.”
  İbni Huzeyme 642, Hakim 823, Beyhaki 2/112
  (152) Ebu Humeyd Es-Saidi (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secde ettiği zaman ellerinin parmak aralarını yaymadan ve büzmeden yere koyardı. Parmaklarının uç taraflarını kıbleye çevirirdi.”
  Ebu Davud 732
  (153) Ebu Humeyd Es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secde ettiği zaman burnunu ve alnını yere koyar, ellerini yanlarından uzaklaştırarak onları omuzlarının hizasına koyardı.”
  Ebu Davud 734, Tirmizi 270, Beyhaki 2/851, Albânî 309 İrva
  (154) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Secdede itidal ediniz! Biriniz kollarını secdede köpeğin kolunu yayması gibi yaymasın!’ buyurdu.”
  Buhari 812, Müslim 493/233, Ebu Avane 2/183, 184, Ebu Davud 879, Nesei 1109, Darimi 1/303, Tirmizi 276, İbni Mace 892, Ahmed 3/109, 115, İbni Ebi Şeybe 1/290/17, Tayalisi 1977, Albânî İrva 372
  (155) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “...Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i topuklarını birbirine yapıştırmış, parmaklarının uçlarını kıbleye yöneltmiş şekilde secde eder halde buldum.”
  İbni Huzeyme 654, Hakim 832, Beyhaki 2/116
  (6) Secdede İtmînanın Vucubiyeti

  (156) Rufâa bin Rafi’ (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber mescitte idik. Derken bir adam mescide girdi ve namaz kıldı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu gözleriyle takip ediyor fakat o bunu hissetmiyordu. Sonra adam dönüp Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek selam verdi.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) adamın selamını aldı ve sonra da:
  −‘Dön tekrar namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın!’ buyurdu.
  Ravi diyor ki: İkinci seferde mi? Üçüncü seferde mi? İyi bilmiyorum, adam:
  −Sana Kitabı indiren zata yemin ederim ki gerçekten gücümün yettiği kadar kıldım. Eğer yanlış kıldıysam bana öğret ve göster dedi.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘...Sonra secde et ve mutmain oluncaya kadar secdede dur! Sonra başını secdeden kaldır ve mutmain oluncaya kadar otur! Sonra secde et ve mutmain oluncaya kadar secdede kal! Bu şekilde yaparsan namazını hakkıyla eda etmiş olursun. Onlardan her neyi noksan yaparsan namazından o kadarı noksan kalır!’ buyurdu.”
  Nesei 1052, Ebu Davud 856, Hakim 881, Şafii el-Ümm 1/102, Ahmed 4340
  (7) Secdede Yapılacak Dualar

  (157) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secde ettiği vakit:
  ‘Allahumme Leke Secedtü Ve Bike Amentu Ve Leke Eslemtu, Secede Vechi Lillezi Halakahu Ve Savvarahu Ve Şakka Sem’ahu, Ve Basarahu, Tebarekellahu Ahsenu’l-Halikin’ derdi.”
  Duanın Manası: “Allah’ım! Senin için secde ettim, Sana iman ettim, Sana teslim oldum. Yüzüm, kendni yaratana, şekil verene, işitme ve görme organı verene secde etti. Suret verenlerin en iyisi Allah ne mübarektir.”
  Müslim 771/201, Ebu Avane 2/100, 101, 102, Ebu Davud 760, 761, Nesei 896, Tirmizi 226, İbni Huzeyme 464, İbni Hibban 1774, Tayalisi 152, Darekutni 1/287, 296, Beyhaki 2/74, İbni Hazm el-Muhalla 4/95, 96, Begavi 3/3435, Ahmed 717
  (158) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secdesinde:
  ‘Subhaneke Allahumme Rabbena Ve Bi Hamdike Allahummeğfirli’ duasını çokça diyordu. Bu dua ile Kur’an’a imtisal ediyordu.”
  Duanın Manası: “Rabbimiz olan Allah’ım, Seni hamdin ile tesbih ederim beni bağışla.”
  Buhari 809, Müslim 484/217
  (159) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle demiştir:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secde ettiğinde:
  ‘Subbuhun, Kuddusun, Rabbul-Melaiketi Ver-Ruh’ diye dua ediyordu.”
  Duanın Manası: “Münezzehsin, Mukaddessin, Meleklerin ve Ruh’un (Cebrail’in) Rabbi Sensin.”
  Müslim 487/223, Ebu Avane 2/167, Ebu Davud 872, Nesei 1/234, Abdurrezzak 2884, Beyhaki 2/87109, İbni Huzeyme 606
  (160) Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile bir gece namaz kıldım. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secde etti ve secdesinde:
  ‘Subhane Rabbiyel A’lâ diyordu.”
  Duanın Manası: “Ey her şeyin fevkinde olan Rabbim! Seni tesbih ederim.”
  Müslim 772/203, Ebu Avane 2/168, Ebu Davud 871, Nesei 2/190, Tirmizi 262, Darimi 1/299, İbni Mace 888, İbni Huzeyme 603, 669, Tayalisi 415, Begavi 622, Abdurrezzak 2875, Ahmed 5/384
  (8) Secdede Kur’an Okumanın Yasaklanması!

  (161) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Secde ettiğim hallerde Kur’an okumam bana yasaklandı!’ buyurdu.”
  İbni Hibban 1895, Müslim 480/209, Ebu Avane 2/170, Ebu Davud 4044, 4045, Nesei 8/191, 204, Abdurrezzak 2832, Malik 1/80, 264, Beyhaki 2/87, Begavi el-Mesabih 627
  (162) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Dikkat ediniz! Şüphesiz ki ben secdede Kur’an okumaktan yasaklandım! O halde secdede duaya gayret ediniz! Zira orada duanızın müstecab olması mümkündür’ buyurdu.”
  Müslim 479/207
  (9) Secdeden Doğrulurken Tekbir Getirmek

  (163) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “...Sonra ‘Allah-u Ekber’ der tekbir getirir başını secdeden kaldırırdı.”
  Buhari 797, Müslim 392/28
  (10) Secdeden Doğrulunca Oturuşun Keyfiyeti

  (164) Vail bin Hucr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “...Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oturuşunda sol ayağını yaydı ve sol elini, sol bacağı ve dizkapağı üzerine gelecek şekilde koydu. Sağ kolunun iç kısmını ise, sağ bacağına gelecek şekilde koydu.”
  İbni Hibban 1860, Ebu Davud 727, Nesei 888, Darimi 1/314, Humeydi 885, Abdurrezzak 2522, Tabarani Mucemu’l-Kebir 22/84, Darekutni 1/290, Beyhaki 2/721, Ahmed 4/318
  (11) İki Secde Arasında Yapılacak Dua

  (165) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki secde arasında oturur halde:
  ‘Allahummeğfirli, Verhamni Ve Afini, Vehdini, Verzukni’ diye dua ediyordu.”
  Duanın Manası: “Ey Allah’ım! Beni bağışla, bana acı, bana afiyet ver, beni hidayete ulaştır ve rızıklandır.”
  Ebu Davud 850, Tirmizi 284, İbni Mace 898, Hakim 1/262
  (166) Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki secde arasında oturur halde:
  ‘Rabbiğfirli, Rabbiğfirli’ diye dua ediyordu.”
  Duanın Manası: “Rabbim beni mağfiret et, Rabbim beni mağfiret et.”
  İbni Mace 897, Ebu Davud 874, Nesei 1068, Darimi 1/303, Beyhaki 2/121, Hâkim 1/271, Ahmed 5/400, Albânî İrva 335
  (12) İkinci Secde

  (167) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “...Sonra ikinci kez secde ettiği vakit ‘Allah-u Ekber’ der tekbir alırdı.”
  Buhari 797, Müslim 392/28
  (168) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Sonra yine secdeye varıp, mutmain oluncaya kadar secdede kal! Sonra bu fiilleri namazın bütününde böyle yap!’ buyurdu.”
  Buhari 791, Müslim 397/45, Ebu Davud 856, Nesei 883, Tirmizi 303, İbni Mace 1060, Ahmed 2/437, Albânî İrva 289
  (13) İstirahat Oturuşu

  (169) Ebu Humeyd Es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “...Sonra tekbir alarak doğrulur sol ayağı üstünde bütün kemikler mafsallarında karar kılıncaya kadar otururdu. Sonra ayağa kalkardı. Diğer rekâtlarda da bunun benzerini yapardı.”
  İbni Mace 1061, Ebu Davud 730, Tirmizi 304, Darimi 1/313, 314, Beyhaki 2/72137, Ahmed 5/224
  (170) Malik bin Huveyris (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “...Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ikinci secdeden başını kaldırdığı zaman biraz oturur ve yere dayandıktan sonra ayağa kalkardı.”
  Buhari 812, Ebu Davud 844, Nesei 1152, Tirmizi 304, Darekutni 1/345/8, İbni Huzeyme 685, 686, Beyhaki 2/124, Ahmed 5/5354, Albânî İrva 2/82, 83
  (14) Her Rekâtte Fatiha Okumanın Gerekliliği

  (171) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ikinci rekâta kalktığı zaman, ‘El-Hamdu Lillahi Rabbil Âlemin’ ile başlar sukut etmezdi. (Yani Subhanekeyi okumazdı.)”
  Müslim 599/148, Ebu Avane, Hakim 782kadinlarin secde hali,  namazda bayanların secde hali,  secdede 7 uzvu yere koymak ,  bayanların secde hali