İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Allah Tektir, Tek Olanı Sever Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah Tektir, Tek Olanı Sever

  Reklam
  Allah Tektir, Tek Olanı Sever  Kâinâtı yoktan vareden, mahlûkatı yokluk, hiçlik girdabından çıkarıp onlara hayat bahşeden, yollara kendisini tanımamız için işaretler yerleştiren, her halimize nigehbân olan, gizlediğimizi de açığa çıkardığımızı da çok iyi bilen, kendisine yapılan nankörlüklere rağmen sağanak sağanak rahmet ve lütuf ikramında bulunan, kendisine isyan edenleri hemen cezalandırmayıp mühlet veren, verilen mühletleri sû-i istimalle kötüye kullanan ve gününü gün edenleri de bir kere yakaladığı zaman kahr-u tedmîriyle iflah etmeyen, kendisinin yolunda olanlar için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, beşerin hatırına dahi gelmeyen nice güzel nimetler hazırlayan, sırât-ı müstakîmden ayrılıp nefis ve şeytanın adımlarını takip edenler için de yakıtı insanlar ve taşlar olan nıkmetler hazırlayan, diğer âlemde şeytanın dahi engin rahmetinden medet umacağı O Yüceler Yücesi Ulu Zât, birdir, tekdir

  Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle “Allah-u Teâla birdir, ve bir olanı, tek olanı sever” Bazı hadislerde buradaki “bir” kelimesi “vitr” şeklinde, bazılarında ise “vetr” şeklinde rivâyet edilse de mânâ bakımından bir ayrılık yoktur Dinimiz bir, Kitabımız bir olduğu gibi bize din ve kitap gönderen Rabbimiz de birdir; öyle ki Zâtında bir inkısam ve ikilik düşünülemez, sıfatlarında şibhi, misli, niddi, zıddı yoktur, ef'âlinde de şerîki, muîni, yardımcısı yoktur O birdir; -haşa- baba, çocuk, eş sahibi olmaktan mukaddes ve münezzehtir Maalesef günümüzde bazıları bunu söylemekte -haşa- bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve berî olan O Yüce Zât'a oğul isnadında bulunmaktadırlar ve koskocaman bir yalanın peşinde gittiklerinden de haberleri yoktur Şükürler olsun bizi bu yanlış yollara düşmekten muhafaza eden Rabbimize!

  Arapça'da bir anlamına gelen daha başka kelimeler de vardır ki “Ehad” ve “Vahid” bunlardandır İhlas sûresinin ilk âyetinde “De ki Allah birdir” diye buyurulmaktadır Burada “Ehad” kelimesi geçmektedir Evet, Ehad, “Allah bir” mânâsına gelir Ehad, Allah-u Teâlâ'nın ismidir Bu nedenle O'ndan başkasına “Ehad” denilemez “O, öyle birdir ki, ikincisi yoktur “Vahid” kelimesinin ikincisi, “İsneyn” dir Ama “Ehad” in ikincisi yoktur Ehad, rakamlar içinde tektir İkincisi, üçüncüsü olmaz Yani Allah, isneyniyeti muhal birdir” Vahid" kelimesi izafî ve itibarî de olabilir ve sayısal bir anlam ifade eder "Ehad" ise zâtın ne bölünme ve izafiyet ne de başka birisi şeklinde hiçbir sayıyı kabul etmeyen, hiçbir şekilde iki olması veya ikinci birinin bulunması ihtimali olmayan gerçek birdir, hep bir ve daima bir demektir

  Konumuzla alâkalı olduğunu düşündüğüm şu hususu hatırlatmada fayda mülâhaza ediyorum; Lafzatullah diye tesmiye edilen “Allah” lafz-ı celâli Cenab-ı Hakk'ın Kendi Zâtının ismidir ve bu isim, O'nun bütün esmâ-i hüsnâsını ihtiva etmektedir Bu nedenle “Allah” dendiğinde bütün esmâ-i ilahiye söylenmiş olur Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle, “Allah (celle celâlühü), esmâsıyla ma'lum, sıfatlarıyla muhat, zâtıyla mevcud-u meçhuldur” Evet, “Allah” bir ism-i hâstır Bundan dolayı Türkçe'deki “Tengri” veya “Tanrı”, Arapça'daki “İlah”, Farsça'daki “Hudâ”, İngilizce'deki “God”, Fransızca'daki “Diyö” kelimeleri “Allah” lafzının karşılığı değildir Bu kelimeler söylendiğinde esmâsıyla, sıfatlarıyla, şuûnâtıyla Cenab-ı Hakk murad edilmemiş olur Zaten Kelime-i Tevhid'e bakıldığında bu durum hemen göze çarpar; biz “İlahtan başka ilah yoktur” değil de “Allah'tan başka ilah yoktur” diyoruz

  Yukarıda, Rabbimizin aded ve kemmiyet olarak bire, tek sayıya muhabbet duyduğunu ifade etmiştik Evet, ezkârdan, ibadetlerden tutun da günlük hayatımızdaki işlere kadar hep teklik, birlik, vahdet tavsiye edilmiştir öyle ki bu tavsiye su bulunmayan yerlerde istincâ yapılırken kullanılan taşların adedine dahi yansımıştır Dikkatle incelendiğinde de hep bu “birlik”le kuşatıldığımıza, Allah-u Teâlâ'nın, eşyâyı bu birlik sevgisi muvâcehesinde bir, üç, beş, yedi şeklinde yarattığına şâhit oluruz; Arş birdir, Kürsî birdir, Levh-i Mahfuz birdir, Kader kalemi birdir, Cennet birdir, Cehennem birdir, günlük namaz vakti beştir, günlük farz namazların toplamı onyedidir, Allah-u Teâlâ'nın esmâsının adedi doksandokuzdur (bu sayı sadece Hazreti Ebu Hureyre'nin rivâyetinde vardır), Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde tek gecelerde aranır Özellikle yedi rakamı önemli bir yere sahiptir hayatımızda; haftada yedi gün vardır, semâ ve yeryüzü yedi tabaka halinde yaratılmıştır, Kur'an-ı Kerim'deki ilk sûre olan Fatiha sûresi yedi âyettir, secdeye gittiğimizde yedi uzvumuzu yere koyuyoruz, Kâbe tavaf edilirken yedi şavt (herbir dönüş) yapılıyor, Safa ile Merve arasında sa'y edilirken gidiş-geliş toplam yedi tur yapılıyor, şeytan taşlamada herbir cemreye yedi taş atılıyor Bütün bunlarla beraber bu rakamların üzerinde çokça durmak bizim vazifelerimizden değildir; onu da hatırlatmakta fayda var Evet, Cenab-ı Allah bunları düşünmekle bizi vazifelendirmemiştir

  Efendiler Efendisi, Rabbimizin birliğini bundan dolayı birden hoşnut olduğunu bizlere bildirmiş Hayatımızdaki bir ve tek sayılar da Rabbimizi bulmada bizler için birer trafik işareti, birer yol haritası, birer kutup yıldızıdır “Halbuki gökte ve yerde, Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu” âyeti de bunu ifade ediyor olsa gerek Şüphesiz bu sayılar arasındaki tenâsübe bakarak, kesretten vahdete çıkmak ve sonunda “biri istemek, biri çağırmak, biri taleb etmek, biri görmek, biri bilmek, biri söylemek” mümkündür ve gereklidir Çünkü inancın temelinde tevhid vardır


  Fatih Harpcı  Paylaş
  Allah Tektir, Tek Olanı Sever Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu teala tek olduğu insanlara bildirmiştir. Ayrıca kainattaki bir çok şey de tekliği ifade eder. Bütün bunlar onun birliğinin tek olmasının delilleridir.allah birdir hadis